Game history

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
PlayersProgramTypeTime ScoreDurationReplayMark
GK - DownburstBlubUsual Blub28 november 21:4332-19? 
Cumparablex - choBlubUsual Blub28 november 21:3532-7? 
Downburst - qwertzui11BlubUsual Blub28 november 21:3532-14? 
GK - ShadesBlubUsual Blub28 november 21:3532-10? 
Cumparablex - DownburstBlubUsual Blub28 november 21:2232-10? 
GK - choBlubUsual Blub28 november 21:2232-16? 
qwertzui11 - ShadesBlubUsual Blub28 november 21:2230-29? 
Cumparablex - GKBlubUsual Blub28 november 21:1032-19? 
Downburst - ShadesBlubUsual Blub28 november 21:1032-9? 
cho - qwertzui11BlubUsual Blub28 november 21:1032-11? 
Cumparablex - ShadesBlubUsual Blub28 november 21:0032-5? 
GK - qwertzui11BlubUsual Blub28 november 21:0032-14? 
Downburst - choBlubUsual Blub28 november 21:0032-17? 
Cumparablex - DownburstBlubUsual Blub5 november 21:2632-12? 
GK - ShadesBlubUsual Blub5 november 21:2632-8? 
Cumparablex - GKBlubUsual Blub5 november 21:1732-16? 
Downburst - ShadesBlubUsual Blub5 november 21:1732-9? 
Cumparablex - ShadesBlubUsual Blub5 november 21:0232-8? 
GK - DownburstBlubUsual Blub5 november 21:0228-26? 
Cumparablex - qwertzui11BlubUsual Blub24 october 20:4632-10? 
Shades - best93BlubUsual Blub24 october 20:4632-9? 
GK - DownburstBlubUsual Blub24 october 20:4632-25? 
Cumparablex - best93BlubUsual Blub24 october 20:3732-0? 
Downburst - qwertzui11BlubUsual Blub24 october 20:3732-11? 
GK - ShadesBlubUsual Blub24 october 20:3732-7? 
Cumparablex - DownburstBlubUsual Blub24 october 20:2432-17? 
GK - best93BlubUsual Blub24 october 20:2432-2? 
Shades - qwertzui11BlubUsual Blub24 october 20:2430-29? 
Cumparablex - GKBlubUsual Blub24 october 20:1132-10? 
Downburst - ShadesBlubUsual Blub24 october 20:1132-12? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
© Yury Sitnikov, 2012