Replay - chameleon:Downburst, Blitz, 25 august 1:44||    
© Yury Sitnikov, 2012