Replay - chameleon:Downburst, Sticky mode, 25 august 1:22||    
© Yury Sitnikov, 2012